, ,

Nova prilika za poduzetnice u BiH

Napisao

minuta/e čitanja

Podijeli:

BiHUBSPlash

Projektom BiHUB do podrške
i uključenosti u procese donošenja odluka!

U Linnovate Tehnološkom parku, nedavno smo pokrenuli projekt BiHUB, čiji je cilj osnaživanje žena u BiH promocijom ženskog poduzetništva i osiguravanjem njihovog uključivanja u procese donošenja odluka.

Posljednjih godina žensko poduzetništvo identificirano je kao koristan alat za povećanje sudjelovanja žena u radnoj snazi, što zauzvrat povećava osnaživanje žena, ravnopravnost spolova, smanjuje siromaštvo i povećava ukupni ekonomski rast. No, u BiH je žensko poduzetništvo još uvijek u velikoj mjeri nerazvijen sektor.

Žene predstavljaju samo 35% radne snage u BiH u odnosu na muškarce (60%), što ukazuje na visoku razinu neravnopravnosti spolova i slabo sudjelovanje žena na tržištu rada. Iako je poduzetništvo prepoznato kao sredstvo za poboljšanje socijalne i ekonomske situacije žena, po zadnjim podatcima ILO, samo 20,4% svih samozaposlenih u BiH su žene.

Žensko poduzetništvo stoga predstavlja priliku za otvaranje novih radnih mjesta i posljedično priliku za izlazak ljudi, posebno žena, iz siromaštva i socijalne isključenosti.

Više o programu BiHUB

Kroz program BiHUB za odgovorno žensko poduzetništvo, zajedno sa partnerskim organizacijama (Kulturno izobraževalno društvo PiNA (vodeći partner, Slovenija), Centar za edukaciju mladih Travnik, JU Agencija za kulturnu-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, Narodno sveučilište Livno), osnažit ćemo žene da uđu u poduzetništvo i osigurati njihovo uključivanje na tržište rada. Za trajnu sistemsku podršku ženskom poduzetništvu, osigurat ćemo uključenost žena u procese donošenja odluka kroz provedbu participativnih procesa i zagovaračkih kampanja na lokalnom nivou.

Također ćemo pružati redovnu besplatnu obuku za buduće poduzetnice, nuditi mentorstvo, organizovati mrežne događaje, umreživanje, a takođe ćemo pružiti finansijsku podršku ženama poduzetnicama u osnivanju poduzeća ili ostvarivanju poduzetničkih ideja. Također ćemo provesti participativnu kampanju zagovaranja kako bismo poticali usvajanje mjera u polju ženskog poduzetništva i integraciju žena na tržište rada.

Aktivnosti će se provoditi u Srednjobosanskom kantonu (Travnik i Jajce) i u Hercegbosanskoj županiji (Livno).

Javni poziv za uključenje u program poduzetničke podrške

Inovativne i poduzetničko orijentirane osobe, kao i postojeća start-up poduzeća i mlade firme već se mogu pridružiti BiHUB programu podrške. Naime, objavljen je Javni poziv za uključenje u program podrške BiHB u Jajcu, Travniku i Livnu.

Za kandidatkinje i kandidate koji imaju dobar temeljni koncept poslovne ideje, inovativne i održive ideje te žele nastaviti razvoj svoje ideje predviđa se besplatna podrška u edukacijskom programu za poboljšanje i realizaciju poslovne ideje koja uključuje usluge podrške na maksimalan period od šest mjeseci.

Edukacija će biti usmjerena na poduzetnice i poduzetnike u početnoj fazi njihovog poduzetničkog puta, od izrade ideje do pripreme poduzetničkog plana.

Nakon obavljenog programa edukacije i mentorstva Komisija za procjenu poslovnih ideja će odabrati pet najboljih ideja, koje će biti uključene u daljnji program potpore, koja obuhvata individualno savjetovanje, mentorstvo i coaching, podršku za promociju poslovnih ideja/poduzeća, događaje umrežavanja, financijsku podršku ili sufinanciranje od 2.500 EUR. Potpora bit će pružena u trajanju jedne godine sa mogućnošću produženja.

Zainteresovani se mogu prijaviti na poziv u Linnovate TP do 31.10.2020. na web lokaciji https://linnovate.org/javni-poziv-aplikacije-za-inkubaciju-2020-01/.

O Programu međunarodne razvojne saradnje u Sloveniji

Projekat sufinansira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije kroz Program međunarodne razvojne saradnje, sa kojim Slovenija podržava i potiče djelatnosti NVO-a i drugih organizacija, koji doprinose rješavanju društvenih izazova, kao što je uvođenje načela jednakosti spolova za održiv razvoj društva, te k oblikovanju politike u upravljanju rješavanjem razvojnih izazova u partnerskim državama kao što je BiH.

Vrijednost cijelog projekta iznosi 158.721 €, od čega Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije sufinansira 130.000 €.

Projekt će se provoditi do oktobra/listopada 2022. godine, a više informacija dostupno je na https://www.bihhub.org.

Podijeli: