,

JAVNI POZIV za pripremu i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča

Napisao

minuta/e čitanja

Podijeli:

za Hercegbosansku zupaniju

Linnovate Business Park u okviru provedbe Projekta „Razvoj agroturističke ponude u Hercegbosanskoj županiji“, kojeg financira Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavljuje:

JAVNI POZIV
za pripremu i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča turističkog vodiča

Polaganje stručnog ispita za turističke vodiče obavlja se na način propisan Pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče, a prema Programu stručnog ispita za turističke vodiče.

Fokus priprema odnosi se na pripremu prema predmetima koje je potrebno pripremiti za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, a koje će predavači odrađivati s polaznicima.

Program stručnog ispita za turističke vodiče sastoji se iz općeg, posebnog i praktičnog dijela. Opći dio stručnog ispita za turističke vodiče obuhvaća sljedeće predmete: Politički sustav BiH i Federacije BiH,  Gospodarstvo u BiH, Turizam i turističko poslovanje, Elementi turističkog zakonodavstva, Povijest BiH, Zemljopis BiH, Kulturno povijesni spomenici i druge znamenitosti Federacije BiH, Kultura ophođenja i komuniciranja i Strani jezik. Posebni dio stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća ispitnu materiju po pojedinim županijama.

Pripreme za polaganje ispita su besplatne, a Linnovate BP će pokriti troškove polaganja ispita nezaposlenim osobama, u okviru projekta „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) koji financira Europska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada u BiH, koje su kao takve evidentirane na Zavodu za upošljavanje Hercegbosanske županije, kao i troškove puta i toplog obroka s obzirom da se ispit polaže pri Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u Sarajevu.

Broj mjesta na pripremama i za polaganje stručnog ispita je ograničen, a prednost će imati nezaposlene osobe koje se vode na evidenciji Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije. Rang lista polaznika utvrditi će se naknadno po završetku javnog poziva.

UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo na podnošenje prijave imaju osobe koje:

  1. su starije od 18 godina
  2. imaju najmanje Srednju stručnu spremu
  3. su u mogućnosti sudjelovati na pripremama u prostorijama Linnovate-a u Livnu u mjesecu veljači 2024. Godine.

Kandidati  trebaju dostaviti skenirane dokumente:

  1. Životopis u Europass formi
  2. Kopiju diplome/svjedodžbe kao dokaz o posjedovanju određenog zanimanja, odnosno o stupnju kvalifikacije ili stupnju stručne spreme
  3. Popunjen i potpisan prijavni obrazac (Preuzmi prijavni obrazac)
  4. Ukoliko je osoba nezaposlena dužna je dostaviti uvjerenje Zavoda za upošljavanje HBŽ-a kao dokaz da se osoba vodi na evidenciji nezaposlenih osoba ne starija od dana objave javnog poziva.

Prijavu sa naznakom u Predmetu mail-a „Prijava za pripremu i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča”,  poslati na info@linnovate.org.

Javni poziv je otvoren do 04.02.2024. godine do 23:59h.

O rezultatima Javnog poziva svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem. Puni javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Livno, 12.12.2023. godine

Broj: JP 01-12/2023